Adalar Vakfı Hakkında

Tarihimiz

Tarihimiz

1984'den günümüze Adalar Vakfı

Devamı...
Vakıf Senedimiz

Vakıf Senedimiz

Adalar Vakfı Senedi

Devamı...
Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Adalar Vakfı güncel Yönetim Kurulu

Devamı...

 

Adalar Vakfı Senedi

 

17.4.1984 gün ve 19051 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Vakıf Sözleşmesine göre;

VAKFIN ADI VE İKAMETGAHI:

Madde 1- Vakfın adı, “Adaların Tabii, Tarihi Değerlerini Koruma ve Turizm Vakfı; Kısaca “ADALAR VAKFI”dır.

Vakfın ikametgahı(Merkezi), Teftiş makamına bildirilmek suretiyle Yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

VAKFIN AMACI

Madde 2- Vakfın Amacı,

 • Başta, Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalıada olmak üzere, Adalar ilçesine bağlı tüm adaların tabii ve tarihi değerlerinin korunması ve geliştirilmesi; bu adaların temiz tutulması; daha medeni bir görünüm kazanmaları için gerekli çalışmaları yapmak;
 • Aynı amaçlarla çalışan resmi ve özel her türlü kuruluşla işbirliği yapmak;
 • Adalarda oturanlara ve gezmeye gelenlere yardımcı olmak; olanaklar elverdiği ölçüde, onlara her türlü yardımda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 3 - Vakıf, 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için,

 • Adaların (mali, idari, turistik ve benzeri) sorunlarını tesbit eder; bu sorunların çözümü için resmi makamların ve halkın sürekli biçimde dikkatini çekerek ulusal ve uluslar arası konferans, seminer ve toplantılar düzenler; başvurularda bulunur,
 • Adaların (mali, idari, turistik ve benzeri) sorunlarının çözümü için yerli, yabancı ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yap; amacını gerçekleştirmek için gereli ticari ve turistik faaliyetlerde bulunur ve yatırımlar yapar.
 • Gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon gibi yayın araçları ile adaların sorunları ve bunların çözümü konusunda kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunur;
 • Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri için taşınmaz (gayrimenkul) ve taşınır (menkul) mallar edinir; bunlar üzerinde şahsi haklar tesis eder; Vakıflar genel müdürlüğünden temliki tasarruflarda bulunmak için izin belgesi almak suretiyle, vakıf adına vakfın sahip bulunduğu taşınmazlara ilişkin temliki tasarruflarda bulunur; ezcümle sahip buluduğu taşınmazları satar, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı hakları tesis eder veya bu ayn hakları kendi lehine tesis ettirir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 4 - Vakfın organları, Yönetim kurulu, Kurucular kurulu (genel kurul) ve Denetleme kurulundan ibarettir.

YÖNETİM KURULU

Madde 5 - Vakfın yönetim kurulu üç yıl için seçilmiş dokuz kişiden oluşur. Bu dokuz kişi, vakfın kurucuları ve sonradan kuruculuğa kabul edilmiş kişilerin oluşturduğu kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunun seçiminde her Adadan enaz bir temsilcinin bulunmasına dikkat edilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

Madde 6 - Yönetim kurulu, enaz ayda bir kez olmak üzere, işler gerektirdikçe toplanır. Toplantı nisabi Baş; karar nisabi, toplantıya katılanların oy çokluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Yönetim kurulu kararları, Noterce onanmış bir deftere yazılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 7- Yönetim kurulunun görevleri,

 • Yıllık bütçeyi hazırlamak.
 • Kurucular kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak
 • Vakfı temsil etmek.
 • Vakfın bütün idari işlerini yerine getirmek, menkul ve gayrimenkul mallarının muhafazası ve değerlendirilmesi, paralarının işletilmesi için gerekli işlemleri yapmak, Vakıf’ta çalıştırmak üzere personel almak, çıkarmak, gerekli her türlü sözleşmeyi yapmak.
 • Vakfın amacına erişmek için gerekli gördüğü ticare ve turistik faaliyette bulunmak ve bu türden faaliyetlere katılmaktır.

KURUCULAR KURULU (GENEL KURUL)

Madde 8- Vakfın kurucular kurulu, Vakıf senedinin altında imzası bulunan kuruculardan oluşur.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 9- Kurucular kurulu, vakfın yönetim kurulu üyelerini ve Denetleme kurulu üyelerini seçer. Ayrıca Yönetim kuruluna istişari nitelikte görüş bildirir.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANTILARI

Madde 10- Kurucular kurulu, her yılın Mayıs ayında Yönetim kurulunca yapılan davet üzerine olağan toplantısını yapar. Kurucular Kurulu, Yönetim kurulunun veya enaz beş kurucunun, isteği üzerine olağanüstü toplantıya da çağırılabilinir.

DENETLEME KURULU

Madde 11- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir. Ayrıca kurucular kurulu tarafından üç yıl için seçilmiş üç kişiden oluşan Denetleme kurulu, Vakfın defterlerini ve hesaplarını dilediği zaman inceler. Denetleme kurulu, Vakfı senedinde, Kanunlara aykırı bir durum tesbit ederse, durumun düzeltilmesi için yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulunun durumu düzeltmemesi halinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurur.

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 12- Vakfın başlangıçtaki malvarlığı, kuruluş sırasında kurucular tarafından ödenmiş olan toplam 800.000._TL (Sekizyüzbin)TL.dan ibarettir. Vakfın amacına ulaşmak için girişeceği faaliyetler ve yatırımlardan sağlayacağı gelirler ve ayrıca vakfa yapılacak bağışlarda malvarlığına ilave olunur.

Vakıf gelirlerinin enaz yüzde sekseni, genel, özel ve katma bütceli resmi idarelerin görevleri içinde kalan yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getiirlimesinde harcanır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 13- Vakıf, amacının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi veya amacının gerçeklleşmesi halinde kendiliğinde dağılır. Yönetim kurulu, bu durumu Mahkeme siciline tescil ettirir.

Vakıf, sonradana Kanuna, ahlaka, adaba veya milli mefaatlere aykırı hale gelir veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek amacına yönelirse, teftiş makamanın başvurusu üzerine, yetkili Asliye Mahkemesi tarafından taralar çağırılıp durşma yapılarak feshedilir ve sicilden kaydı silinir.

SONA EREN VAKIF MALLARININ TAHSİSİ

Madde 14- Vakfın kendiliğinden dağılması halinde, borçlarının ödenmesinden sonra artakalan mal ve hakların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce mümükün mertebe gayece yanı olan bir vakfa intikali sağlanır.

Vakfın Medeni Kanunun 74. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yetkili Asliye Hukuk Mahkemesince feshi (dağıtılması) halinde, tasfiye sonucu kalan kal ve hakları Mazbut Vakıflar tüzel kişiliğine intikal eder.

 

GEÇİCİ MADDE:1 - İlk yönetim kurulu ve Denetleme kurulu üyeleri vakıf senedinin tartışılıp kabul edildiği kurucular toplantısında seçilir.

 

GEÇİCİ MADDE:2 - Kurucular kurulu tarafından ilk üç yıl için vakfın yönetim kurulu ve Denetleme kurul üyesi seçilenler aşağıda gösterilmiştir.

1 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 1. Başkan : M. Necati Karakayalı
 2. Başkan vekili : Orhan Yalkaç
 3. Başkan vekili : Kenan Tunçomağ
 4. Üye(Genel Sekreter) : Ali Şıkoğlu
 5. Üye :Celalettin Tüfekçi
 6. Üye :Halil İbrahim Nadaroğlu
 7. Üye :Nedim Metin Cizreli
 8. Üye :Nazif İlter
 9. Üye :Mehmet Uzunhasan
2 - DENETLEME KURULU ÜYELERİ
 1. OSMAN FAZIL ERBERGER
 2. NECMİYE BAĞRIM
 3. BENSİYON EMEKAVİ

 

GEÇİCİ MADDE 3- Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Celalettin Tüfekçi
 2. Nedim Metin
 3. Necmettin Tanyolaç
 4. Hamrah Suyabatmaz
 5. Tülin Kulen
 6. Yaşar Azmi Dodanlı
 7. Orhan Yalmaç
 8. Mehmet Uzunhasan
 9. Nazif İlter
 10. Başar Acarlı
 11. Ali Riza Toprak
 12. Necmiye Bağrım
 13. M.Necati Karakayalı
 14. Kenan Tunçomağ
 15. Halil İbrahim Nadaroğlu
 16. Ali Şıkoğlu
 17. Orhan Pekin
 18. Bensiyon Emekavi
 19. İbrahim Feridan
 20. Eyip Haydar Sicimoğlu
 21. Nahman (Robert) Süsar
 22. Osman Fazıl Erbelger

diye sözlerinin bitirdikleri anlaşılmıştır.

 

KARAR

Vakfın sureti teşekkül ve makandın ve tesisin nev’ine göre kanuni şartlara haiz olup, umumi adaba’da aykırı bulunmadığı anlaşılmış olmakla yukarıda gün ve sayısı yazılı bu muamele ile kurulan Adaların Tabii, Tarihi Değerlerini Koruma ve Turizm Vakfı (ADALAR VAKFI) nın M.K. nunun 74.maddesi uyarınca TESCİLİNE ve Mahkememizdeki sicile usulen kaydının icrasına,

500 lira ilam harcı peşin alınmış bulunduğundan, ayrıca harç alınmamasına,

... 20,6,1984 tarihinde karar verildi.